Hvad er en lokalplan?

Ved hjælp af en lokalplan kan man fastlægge reglerne for, hvordan et bestemt område må anvendes.

Kasper Frandsen
August 15, 2021
Administration

Ved hjælp af en lokalplan kan man fastlægge reglerne for, hvordan et bestemt område må anvendes, og hvordan det skal anvendes fremadrettet. Lokalplanen er juridisk bindende for grundejere og regulerer, hvad man må med sin ejendom, og hvad man ikke må.  

Kommuneplanen danner ramme for lokalplanen

Kommunen bør indhente skriftlige ejendomsoplysninger herunder en lokalplan, og denne udarbejdes altså i overensstemmelse med en kommuneplan, der sætter retningen for, hvordan boligområdet må og skal anvendes og udvikles. Kommuneplanen sætter de overordnede retningslinjer, men lokalplanen er langt mere specifik og detaljeret i forhold til det enkelte lokalområde. De forskellige planer kan siges at hænge sammen i et hierarkisk system: Lokalplanen skal på første niveau følge kommuneplanen, men denne skal i udgangspunktet rette sig efter regionalplanen og landsplane

Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen gælder i 12 år og sætter rammerne for udviklingen i kommunen.

Kommunen er altså tæt forbundet med lokalplanen for dit lokalområde, og hvis du ønsker adgang til din lokalplan, kan du som regel lede på din lokale kommunes hjemmeside eller tage kontakt til kommunen, hvis planen ikke er til at finde. I så fald, at der ikke findes en lokalplan for dit område, er det kommunalplanen, der gælder

Hvad omfatter lokalplanen?

Ud fra lokalplanen bliver det blandt andet fastlagt hvor og hvordan det er tilladt at opføre bygninger, veje, stier, parkeringsområder og friarealer. Hvad området og allerede opførte bygninger skal bruges til. Hvor stor bebyggelsesprocenten for det pågældende område må være. Hvilke materialer, farver m.m., der skal benyttes ved de enkelte huse og bygninger.  Hvordan bygninger og landskabstræk skal bevares.

Ønsker du den fulde liste over, hvad en lokalplan kan omfatte, kan du læse det af Planlovens § 15, som du kan finde lige her.

Bebyggelsesprocenten fastsætter hvor stor en bygning må være i forhold til den grund, der bygges på. Her kan du læse mere om, hvad bebyggelsesprocenten er, og hvordan den udregnes.  

Hvem bestemmer, hvad der skal stå i lokalplanen?

Som udgangspunkt er det kommunen, der udarbejder lokalplaner. Planerne udarbejdes, når et område skal bebygges for første gang, eller hvis der skal ske store forandringer i et område – hvis der for eksempel skal ske større nedrivninger, opførsler af større bygninger eller veje skal anlægges. Lokalplanen udarbejdes således, at kommunen først kommer med et forslag, og herefter har borgerne i det område, som lokalplanen dækker, mulighed for at komme med indvendinger eller forslag til, hvordan planen kan forbedres. Kommunen kan så tage borgernes ændringsforslag til sig og komme med en ny og forbedret lokalplan.

Hvis der allerede eksisterer en lokalplan, når den nye udkommer, ophæves denne.

Hvornår og hvordan skal lokalplanen bruges?

Lokalplanen bliver for eksempel nyttig, hvis du skal i gang med et byggeprojekt. Det er vigtigt, at du ved projektets start undersøger, om du har planer om at opføre noget eller ændre et eller andet, som er i strid med lokalplanens regler. Hvis du kommer til at gøre noget, der ikke er i overensstemmelse med lokalplanen, kan det være, at du skal lave hele dit byggeri om. Det er nemlig sådan, at når kommunalbestyrelsen har vedtaget en lokalplan, må de ejendomme, som er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges, ændres og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.    

Lokalplanen giver desuden borgerne mulighed for at overveje, om konkrete tiltag er i overensstemmelse med planlægningen af området i det hele taget. Det kan også vurderes, om det konkrete tiltag stemmer overens med planens formål – formålet skal fastlægge den planmæssige begrundelse og kan for eksempel være varetagelse af klimatilpasning eller forebyggelse af forurening.      

Ved boligsalg kan det også være relevant at overgive en kopi af lokalplanen til køber.